Regulamin

 

Regulamin „Niedzielnych prezentacji kupieckich w Młynie Sułkowice” obowiązujący od 2013 roku

                                                                                  

                                                                              § 1                                                                                    

         Niedzielne   Prezentacje   Kupieckie   EURO-TARG   w   Młynie   Sułkowice   zwane   Flohmarktem   w   Młynie  

Sułkowice  organizowane  są  przez  Ogólnopolskie  Prezentacje  Kupieckie  EURO-TARG  Henryk  Kowalik 
51-167  Wrocław, al. Poprzeczna 33/35 przy współpracy stowarzyszenia Dolnośląskie Prezentacji Kupieckie EURO-TARG.  

            

                                                                              § 2                                                                                  

           1. Prezentacje  są  prowadzone  i  zarządzane  przez  Ogólnopolskie  Prezentacje  Kupieckie  EURO-TARG  Henryk  Kowalik,  które  są  odpowiedzialne  za  stan  sanitarny,  porządek,  bezpieczeństwo  oraz  prawidłowość  prowadzenia handlu i funkcjonowania prezentacji. 

           2. Prezentacje  odbywają  się  na  terenie  kompleksu  Młyna  Sułkowice  we  Wrocławiu  przy  al.  Poprzecznej  33/35 we wszystkie niedziele każdego roku  –  z wyłączeniem niedzieli Wielkanocnej oraz gdy w niedzielę wypada  pierwszy lub drugi dzień świąt Bożego Narodzenia, Święto Zmarłych albo Nowy Rok – od godziny 5.00 do 16.00.          

            3.  Dla potrzeb organizacji „Niedzielnych prezentacji kupieckich w Młynie  Sułkowice” jego  ochronę podczas  tych  prezentacji   poczynając  od   niedzieli  15  stycznia  2017  r.   realizuje  AGENCJA  DETEKTYWISTYCZNO-OCHRONIARSKA  „ALPHA”  Sp.  z  o.  o.  (działającą  na  podstawie  koncesji  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  na  wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia Nr L - 0307/14), która na podstawie  umowy z 18 grudnia 2016 r. odpowiedzialna jest za ochronę tych Prezentacji wraz z pracującymi i przebywającymi  tu osobami oraz samych prezentacji zgodnie z przyjętymi w w/w umowie zobowiązaniami.             

          4.  Targowisko  korzysta  z  tablic  informacyjnych  właściciela  kompleksu  Młyna  Sułkowice  warszawskiego  przedsiębiorstwa Stary Młyn Spółka z o. o., w których zamieszczane są informacje dotyczące prezentacji tj.  nazwa  i adres organizatora i zarządcy, jego regulamin  oraz ewentualne  dodatkowe wewnętrzne zarządzenia, ogłoszenia,  przepisy i informacje.   

 

                                                                               § 3.                                                                                    

    1.   Działalność promocyjno-handlową i informacyjną mogą prowadzić podczas prezentacji:  

               a)  podmioty gospodarcze – osoby fizyczne i prawne,  

               b)  organizacje nieposiadające osobowości prawnej utworzone zgodnie z przepisami prawa,  

               c)  osoby fizyczne legitymujące się odpowiednim zezwoleniem i dowodem tożsamości, chyba, że  

                     ich działalność przedkładania tego typu dokumentów nie wymaga.          

    2.   Na  terenie  Młyna  Sułkowice  obowiązuje  bezwzględny  zakaz  sprzedaży  artykułów  gastronomicznych i prowadzenia  gastronomii,  poza  punktami  prowadzonymi  przez  Zarządcę  lub  posiadającymi  jego  pisemną  zgodę.  

    3.   Podczas prezentacji mogą być sprzedawane wszystkie wyroby oprócz:  

     a)  napojów   alkoholowych   (za   wyjątkiem   posiadaczy   wymaganej   koncesji   i   pisemnego   zezwolenia   od  Zarządcy),  

     b)  nafty,  benzyny  i  pochodnych  oraz  wszelkich  odmian  skażonego  spirytusu  (denaturatu),  trucizn,  środków  farmakologicznych i materiałów medycznych  

     c)   papierów wartościowych,  

     d)  broni i amunicji oraz materiałów wybuchowych,  

     e)  innych  artykułów,  których  sprzedaż  jest  zabroniona  lub  regulowana  w  sposób  szczególny  przez  odrębne  przepisy.  

    4.   Handel   wszelkiego   rodzaju   artykułami   spożywczymi  odbywa   się   wyłącznie   za   zgodą   organizatora i zarządzającego  zgodnie  z  obowiązującymi  w  tym  zakresie  przepisami  sanitarnymi  i  administracyjnymi.   

         Sprzedaż  artykułów  spożywczych  powinna  odbywać  się  zgodnie  z  wymogami  zawartymi  w  odrębnych  przepisach, a w szczególności zgodnie z  zasadami  dotyczącymi bezpieczeństwa żywności i żywienia oraz  jakości handlowej artykułów rolno -spożywczych.  

 

                                                                                § 4.  

1. Na targowisku zabrania się:  

     a)  wnoszenia, podawania oraz spożywania napojów alkoholowzch oraykoholowych                                                                                         

          prowadzenia działalności przez osoby będące pod wpływem alkoholu lub środków odurzających;  

     b)  przebywania osób pod wpływem alkoholu lub środków odurzających;  

     c)  wnoszenia broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów  

          pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, środków odurzających lub substancji  

          psychotropowych;  

     d)  prowadzenia gier hazardowych i losowych bez zezwolenia wydanego na podstawie odrębnych przepisów;  

     e)  prowadzenia sprzedaży towarów w drodze publicznych losowań lub przetargów;  

     f)   prowadzenia usług wywołujących hałas, wibracje i zanieczyszczenie środowiska oraz usług, których  

          świadczenie utrudnia prawidłowe funkcjonowanie targowiska lub jest uciążliwe dla otoczenia;  

     g)  ustawiania kiosków i straganów bez zgody zarządcy targowiska oraz pozostawiania przenośnych lub  

          przewoźnych stanowisk handlowych oraz samochodów dostawczych i osobowych po godzinach handlu;  

     h)  parkowania pojazdów poza swoimi miejscami handlowymi lub innymi wyznaczonymi przez upoważnione  osoby;  

     i)  jazdy rowerem, deskorolką  lub podobnymi przedmiotami po wyznaczonych ciągach pieszych;  

     j)   odstępowania osobom trzecim miejsca prowadzenia działalności przez podmiot, któremu to miejsce  

          wyznaczono.  

                                                                               § 5.  

                1.   Handel odbywa się na  terenie Młyna Sułkowice  na wyznaczonych i oznakowanych powierzchniach  prezentacyjnych przeznaczonych na handel i oznaczonych następująco:  

           

               a)  C – 6 m kw.,   

               b)  B, DW i TD – ok. 15 m kw.,   

               c)  TA – ok. 21 m kw.,   

               d)  D – 25 m kw.,   

               e)  A, A* i TT od ok. 35 do ok. 48 i więcej m kw. (* – kolejne litery alfabetu)  

               oraz innych (cena w zależności od zajmowanej powierzchni, lokalizacji i asortymentu).  

                

    2.   Prawo handlu na w/w powierzchniach mają osoby, które:  

          a) posiadają  rezerwacje  i zajmą swoje miejsca  do godziny 8.00  oraz u inkasentów  uiszczą  następujące  należności wg cennika miejsc z rezerwacją :   

          b) opłatę handlową zależną od wielkości i rodzaju miejsca,   

          c) opłatę  wjazdową  za  pozostawianie  na  swoim  miejscu  handlowym  auta  osobowego,  busa  czy  przyczepy;  

          d) nie posiadają rezerwacji i po wniesieniu u inkasentów należności wedle cennika opłat komercyjnych  

          e) zostaną przez  upoważnione osoby ustawione albo na miejscach nieobjętych rezerwacją  albo na miejscach tego dnia niezajmowanych przez właścicieli rezerwacji . Po godzinie 8.00 mogą być ustawione na miejscach zarezerwowanych, ale niezajętych do tego czasu przez posiadaczy rezerwacji.   

            

    3.   Zarówno   posiadacze   rezerwacji,   jak   i   osoby   bez   rezerwacji   po   wykupieniu   handlowej   opłaty  

         komercyjnej  już  mają ce  wyznaczone  miejsce  do  handlu  mogą  bezpłatnie  wjechać  na  plac  swoim  

         pojazdem, wyładować towar i wyjechać z placu (bez ponoszenia opłaty wjazdowej) albo wjechać odpłatnie  

         na płatny parking targowiska  przy skrzyżowaniu alei Poprzecznej i Bolesława Krzywoustego (wjazd  bramy  

         Młyna przez najbliższe tego skrzyżowania).   

           

    4.   Prawo do kontrolowania wykupionych biletów za wniesioną opłatę handlową oraz wjazdową  i posiadanych  

         rezerwacji mają bileterzy i  inni upoważnieni przedstawiciele organizatora i zarządzającego  oraz pracownicy  

         firmy ochroniarskiej  ALPHA  i inne podmioty uprawnione do kontroli na podstawie odrębnych przepisów.  

                                                                               

                                                                    § 6.  

           

    1.   Rezerwacje honorowane na placu to:   

          a) standardowe półroczne od 1 stycznia do 30 czerwca i od 1 lipca do 31 grudnia danego roku – płatne
do końca miesiąca poprzedzającego okres rezerwacji, czyli do końca grudnia albo czerwca przez:  

          b) dotychczasowych posiadaczy rezerwacji mających do tego momentu prawo przedłużenia  rezerwacji, 
które  ustaje  odpowiednio  1  lipca  albo  1  stycznia  i  po  tym  czasie  te  miejsca  są  udostępnione do rezerwacji,   

          c) chętnych na miejsca niezarezerwowane lub zwolnione wcześniej przez rezerwujących.  

        Wysokość  stawki  za  rezerwacje  standardowe  na  wyznaczony  okres  jest  stała,  niezależnie  od  dnia   

i miesiąca, w którym zostanie wykupiona.  

          b)  krótkoterminowe  na  minimum  pięć  niedziel  płatne  z  góry  wraz  z  opłatą  handlową  –  wg  cennika  

          rezerwacji krótkoterminowych.  

          c)  komercyjne  na  okres  krótszy  niż  pięć  niedziel  na  miejsca  zwykłe  oraz  na  miejsca  objęte  wyłącznie  

          opłatami komercyjnymi – wedle cennika rezerwacji komercyjnych.  

            

    2.   Karta  rezerwacyjna  jest  imienna  i  może  być  używana  wyłącznie  przez  osobę,  dla  której  została  

         wydana. W przypadku użycia przez inną osobę karta może zostać skonfiskowana i zlikwidowana.   

           

    3.   Wykorzystanie  rezerwacji  w  każdym  dniu  prezentacji  powinno  być  odznaczone  przez  kontrolera  i  taka  

         rezerwacja upoważnia do prezentacji jedynie  na przynależnym jej stanowisku.  

 

    4.   Rezerwacje standardowe upoważniają w niedziele – w okresie czasu zgodnym z kalendarzem podanym  

         na blankiecie rezerwacji – do:  

          a)  zajęcia wyznaczonej  i oznakowanej powierzchni prezentacyjnej  (zgodnej  z  oznaczeniem  wpisanym na  

          pierwszej stronie rezerwacji),  

          b) skorzystania z niższych opłat handlowych i wjazdowych ,   

          c)  skorzystania  z  prawa  zajęcia  miejsca  do  godziny  8.00  (w  nagłych  przypadkach  po  uzgodnieniu  z  

          kierownictwem do godziny 9.00),  

          d)  pozostawienia  pojazdu,  przyczepy  na  naszym  parkingu  na  terenie  przylegającym  do  Młyna  (przy  

          wyborze takiej opcji).   

            

    5.   O swojej nieobecności na placu posiadacz rezerwacji standardowej musi  poinformować najpóźniej w  

         sobotę   poprzedzającą   niedzielne   prezentacje   do   godziny   20.00,   a   w   przypadku   spraw   losowych    

         i pogodowych – do godziny 6 rano w niedzielę. Brak takiej informacji spowoduje obciążenie  kupca – przy jego  

         następnym przybyciu – naliczeniem pełnej opłaty komercyjnej za jeden  pobyt na prezentacjach.  

           

    6.   Rezerwacje niestandardowe,  czyli krótkoterminowe albo komercyjne  upoważniają  w wyznaczonym i  

         opłaconym  z  góry  czasokresie  obejmującym  niedziele  danego  roku  zgodne  z  kalendarzem  podanym  na  

         blankiecie rezerwacji do zajęcia:  

          a) wyznaczonego miejsca (zgodnego z numeracją na pierwszej stronie rezerwacji),   

          b)  skorzystania  z  prawa  zajęcia  miejsca  do  godziny  8.00  (w  nagłych  przypadkach  po  uzgodnieniu   

          z kierownictwem do godziny 9.00),   

          c) zajęcia płatnego miejsca na naszym parkingu na terenie przylegającym do Młyna (przy wyborze takiej  

          opcji).   

            

    7.   Odbierający  rezerwację  tym  samym  akceptuje  zapoznanie  się  z  regulaminem  i  zobowiązuje  się  do  

         jego przestrzegania.  

           

    8.   Handlujący  musi   posiadać  aktualny  bilet  dokumentujący  dokonania  opłaty  handlowej,  wjazdowej  czy  

         parkingowej do momentu opuszczenia targowiska a w razie kontroli okazać go kontrolującym.  

           

                                                                                  § 7.  

    1.  Wjazd do młyna i na parking posiadacza rezerwacji musi nastąpić przed godziną 8.00, a wyjazd po godzinie  

           13.00. Kto przyjedzie później, traci prawo do swojego miejsca, które ma prawo zająć inny kupiec ustawiony  

           na tym miejscu przez upoważnione osoby. O możliwości spóźnienia także należy poinformować  również w  

          sobotę   poprzedzającą   niedzielne  prezentacje  do  godziny   20.00,   a  w   przypadku   spraw  losowych  i  

           pogodowych  –  do  6  rano  w  niedzielę.    Wjazd  na  teren  Młyna  między  godziną  8.00  a    9.00  odbywa  się  

          wyłącznie w uzgodnieniu z kierownictwem .  

            

     2.      Od godziny 9.00 do 13.00  obowiązuje kategoryczny zakaz wjazdu i wyjazdu wszelkimi pojazdami  

          zarówno   kupujących,               jak   i   sprzedających.          Zakaz      nie   dotyczy      pojazdów   Zarządcy,            ochrony      

          i uprzywilejowanych.   Próby   wcześniejszego   opuszczenia   placu   będą   karane   odebraniem   rezerwacji.  

          Złamanie tego zakazu przez kupców bez rezerwacji będzie karane zakazem handlu w kolejne niedziele.   

           Ewentualny wjazd i wyjazd z placu między 9.00 a 13.00 –  w przypadku zdarzeń nadzwyczajnych  –  

          wyłącznie za zgodą Zarządcy; po wcześniejszym zgłoszeniu tego ochronie Prezentacji.  

            

     3.  Zajęcie   jakiegokolwiek   miejsca   do   handlu                      przez   osobę   nieposiadającą                rezerwację   musi         być  

          uzgodnione z zarządem prezentacji.  

            

     4.   Miejsca  parkingowe  na  targowisku  przeznaczone  są  dla  administratora  targowiska,  ochrony  i  osób  

          upoważnionych przez Zarządcę. Kupcy mogą parkować pojazdy tylko na swoich miejscach handlowych po  

          wniesieniu odpowiedniej opłaty wjazdowej lub komercyjnej. Parking targowiska na terenie przylegającym do  

           Młyna  (wjazd  od  strony  targowiska  30  metrów  za  bramą  najbliższą  skrzyżowaniu  al.  Krzywoustego  i  

           Poprzecznej) przeznaczony jest dla kupców i klientów po nabyciu u inkasenta biletu o wymaganej wartości.   

 

                                                                               § 8.  

                                                                                   

          1.   Organizator prezentacji nie ponosi odpowiedzialności za zakupiony towar i jego jakość.  Każdy kupiec  

               ponosi  odpowiedzialność  za  sprzedaż  i  jakość  swojego  towaru   i  na  nim  ciąży  obowiązek  

              wyjaśnienia   ewentualnych   pretensji   klientów   zgodnie   z   obowiązującymi   w   tym   względzie  

               przepisami.  

                

         2.  Duplikaty zaginionych kart rezerwacyjnych będą wydawane po wniesieniu opłaty 30 zł.  

                

         3.  Sprzedający  zobowiązany  jest   do  bezwzględnego  przestrzegania  regulaminu  prezentacji  –  w  

               przeciwnym razie poniesie konsekwencje finansowe.  

                

         4.  Na   terenie   całego   Młyna   Sułkowice   obowiązuje   kategoryczny   zakaz   handlu   w   miejscach  

               niewyznaczonych i na miejscach zajętych samowolnie.  

 

         5.  Obowiązuje  bezwzględny  nakaz  przestrzegania  ładu  i  porządku  na  placu,  a  za  czystość  w  obrębie  

              swojego miejsca  odpowiada jego użytkownik, który ma obowiązek usunąć  śmieci  i wszelkie  inne ślady  

              swojego   niedzielnego   pobytu.  Śmieci   pozostawione   na   danym   stanowisku   obciążają   posiadacza  

               rezerwacji      na    dane      stanowisko.       Niesprzątający         będą      obciążani      karami      finansowymi         (50    zł).   

               Opuszczenie stanowiska bez odbioru  przez służby placu  skutkuje zniesieniem prawa do przedłużenia  

               rezerwacji danego punktu w następnym okresie rezerwacyjnym, a nieposiadający rezerwacji będą karani  

              zakazem handlu w Młynie.

          

         6.  Wyjazd posiadacza rezerwacji z terenu prezentacji może nastąpić najwcześniej o godzinie 13.00 z  

              zachowaniem   maksimum   ostrożności.   Próby   wcześniejszego   opuszczenia   placu   będą   karane  

              odebraniem  rezerwacji.  Zakaz  dotyczy  również  kupców  nieposiadających  rezerwacji,  którzy  za  jego  

              łamani będą karani zakazem handlu w kolejne niedziele.   

                

         7.  Na terenie Młyna Sułkowice obowiązuje ograniczenie prędkości do 5 km/h.  

 

                                                                      § 9.   

                                                            

Osoby prowadzące handel na targowisku zobowiązane są do:  

1) przestrzegania regulaminu targowiska;  

2) stosowania się do zarządzeń wewnętrznych wydanych przez zarządcę targowiska;  

3) przestrzegania przepisów sanitarno-epidemiologicznych i przeciwpożarowych oraz innych obowiązujących w  

obrocie towarowym;  

4) utrzymania miejsc wyznaczonych do sprzedaży w należytym porządku i czystości oraz usunięcia po  

zakończeniu sprzedaży wszelkich opakowań, kartonów i odpadów pozostałych w związku z prowadzoną  

sprzedażą;  

5) posiadania przy sobie dokumentu umożliwiającego ustalenie ich tożsamości przez zarządcę targowiska;  

6) uwidocznienia ceny oferowanych towarów i usług w sposób zapewniający prostą i niebudzącą wątpliwości  

informację o jej wysokości;  

7) używania na targowisku urządzeń pomiarowych posiadających ważną cechę legalizacji oraz ustawienia ich w  

taki sposób, aby klienci mieli możliwość stwierdzenia prawidłowości i rzetelności ważenia i mierzenia;  

                                                                          

                                                                       § 10.   

                                                            

1.Osoby przebywające na terenie targowiska mają obowiązek stosowania się do zaleceń pracowników targowiska  

oraz służby ochrony, mających na celu zapewnienie prawidłowości funkcjonowania, bezpieczeństwa i porządku  

publicznego.  

2.Służba ochrony targowiska ma prawo:  

a/  legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości,  

b/  przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób, w przypadku podejrzenia, że osoby wnoszą lub posiadają  

przedmioty, o których mowa w § 4 regulaminu,  

c/ usunięcia z terenu targowiska osób, które swoim zachowaniem zakłócają porządek publiczny lub zachowują się  

niezgodnie z regulaminem targowiska,  

d/ ujęcia osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego a także  

chronionego mienia, osób dopuszczających się czynów zabronionych w celu niezwłocznego przekazania Policji.    

 

                                                                     § 11.  

                                                            

Zarządca targowiska ma prawo do:  

1) określania dni i godzin wykorzystania targowiska do celów handlowych i innych;  

2) wydawania zarządzeń, przepisów wewnętrznych obowiązujących na terenie targowiska;  

3) pomiaru długości stanowiska handlowego w celu ustalenia prawidłowej wysokości opłaty targowej;  

4) usuwania z terenu targowiska osób, które nie przestrzegają zasad określonych regulaminem oraz nie stosują się  

do zarządzeń wewnętrznych;  

5) usuwania na koszt właściciela obiektów handlowych i pojazdów znajdujących się na targowisku wbrew  

obowiązującym zakazom.  

            

Wszelkie wnioski i uwagi należy składać w Biurze Prezentacji w Młynie Sułkowice przy al. Poprzecznej, 33/35 (gdy w biurze nikogo nie ma – można zostawić w skrzynce pocztowej obok drzwi do biura).

E-mailowo na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub osobiście u pana Henryka Kowalika (tel. +48 604 684 017)