Regulamin

Regulamin „Niedzielnych prezentacji kupieckich w Młynie Sułkowice” obowiązujący od 2013 roku

1. Prezentacje odbywają się na terenie kompleksu Młyna Sułkowice we Wrocławiu przy al. Poprzecznej 33/35 we wszystkie niedziele każdego roku – z wyłączeniem niedzieli Wielkanocnej oraz gdy w niedzielę wypadają pierwszy lub drugi dzień świąt Bożego Narodzenia, Święto Zmarłych albo Nowy Rok – od godziny 5.00 do 16.00.

Działalność promocyjno-handlową i informacyjną mogą prowadzić podczas prezentacji:

 • podmioty gospodarcze – osoby fizyczne i prawne
 • organizacje nieposiadające osobowości prawnej utworzone zgodnie z przepisami prawa i osoby fizyczne legitymujące się odpowiednim zezwoleniem i dowodem i (chyba, że ich działalność nie wymaga zgłoszenia) tożsamości

2. Podczas prezentacji mogą być sprzedawane wszystkie wyroby oprócz: napojów alkoholowych (za wyjątkiem posiadaczy stosownych zezwoleń i uzgodnień z Zarządem) nafty, benzyny i pochodnych oraz wszelkich odmian skażonego spirytusu (denaturatu) papierów wartościowych broni i amunicji

3. Handel odbywa się na placu na wyznaczonych i oznakowanych powierzchniach prezentacyjnych na handel oznaczonych następująco:

 • C – 6 m kw
 • B, DW i TD – ok. 15 m kw
 • W – 16 m kw. (WIATA)
 • TA – ok. 21 m kw
 • D – 25 m kw
 • A, A* i TT od ok. 35 do ok. 48 i więcej m kw. (* – kolejne litery alfabetu)

        oraz innych (cena w zależności od zajmowanej powierzchni, lokalizacji i asortymentu)

4. Prawo handlu na w/w powierzchniach mają osoby, które:

  a) posiadają rezerwacje i zajmą swoje miejsca do godziny 8.00 oraz u inkasentów uiszczą następujące należności wg cennika miejsc z rezerwacją:

 • zależną od wielkości i rodzaju miejsca
 • za pozostawianie na swoim miejscu handlowym auta osobowego, busa czy przyczepy

  b) nie posiadają rezerwacji i po wniesieniu u inkasentów należności wedle cennika opłat komercyjnych zostaną przez wyznaczone przez kierownictwo prezentacji osoby ustawione albo na miejscach nieobjętych rezerwacją albo na miejscach tego dnia niezajmowanych przez właścicieli rezerwacji albo po godzinie 8.00 na miejscach zarezerwowanych, ale niezajętych do tego czasu przez posiadaczy rezerwacji.

Zarówno posiadacze rezerwacji, jak i osoby bez rezerwacji po wykupieniu handlowej opłaty komercyjnej (i już mające wyznaczone miejsce do handlu) mogą bezpłatnie wjechać na plac swoim pojazdem, wyładować towar i wyjechać z placu (bez ponoszenia opłaty wjazdowej) albo wjechać odpłatnie na naszym płatnym parkingu przy skrzyżowaniu alei Poprzecznej i Bolesława Krzywoustego (wjazd przez najbliższą bramę Młyna).

5. Rezerwacje honorowane na placu to:

  a) standardowe półroczne od 1 stycznia do 30 czerwca i od 1 lipca do 31 grudnia danego roku – płatne do końca miesiąca poprzedzającego okres rezerwacji, czyli do końca grudnia albo czerwca przez:

 • dotychczasowych posiadaczy rezerwacji mających do tego momentu prawo przedłużenia rezerwacji, które ustaje odpowiednio 1 lipca albo 1 stycznia i po tym czasie te miejsca są udostępnione do rezerwacji
 • chętnych na miejsca niezarezerwowane lub zwolnione wcześniej przez rezerwujących

  b) krótkoterminowe na minimum pięć niedziel płatne z góry wraz z opłatą handlową – wg cennika rezerwacji krótkoterminowych.

  c) komercyjne na okres krótszy niż pięć niedziel na miejsca zwykłe oraz na miejsca objęte wyłącznie opłatami komercyjnymi – wedle cennika rezerwacji komercyjnych.

6. Karta rezerwacyjna jest imienna i może być używana wyłącznie przez osobę, dla której została wydana. W przypadku użycia przez inną osobę karta może zostać skonfiskowana i zlikwidowana.

7. Wykorzystanie rezerwacji w każdym dniu prezentacji powinno być odznaczone przez kontrolera i taka rezerwacja upoważnia do prezentacji jedynie na przynależnym jej stanowisku.

8. Rezerwacje standardowe upoważniają w niedziele – w okresie czasu zgodnym z kalendarzem podanym na blankiecie rezerwacji – do:

 • zajęcia wyznaczonej i oznakowanej powierzchni prezentacyjnej (zgodnej z oznaczeniem wpisanym na pierwszej stronie rezerwacji)
 • skorzystania z niższych opłat handlowych i pojazdowych zajęcia płatnego miejsca na naszym parkingu na terenie przylegającym do Młyna (przy wyborze takiej opcji).

9. O swojej nieobecności na placu posiadacz rezerwacji standardowej musi poinformować najpóźniej w sobotę poprzedzającą niedzielne prezentacje do godziny 20.00, a w przypadku spraw losowych i pogodowych – do godziny 6 rano w niedzielę. Brak takiej informacji spowoduje obciążenie kupca – przy jego następnym przybyciu – naliczeniem pełnej opłaty komercyjnej za jeden pobyt na prezentacjach.

10. Rezerwacje niestandardowe, czyli krótkoterminowe albo komercyjne upoważniają w wyznaczonym i opłaconym z góry czasokresie obejmującym niedziele danego roku zgodne z kalendarzem podanym na blankiecie rezerwacji do zajęcia:

 • wyznaczonego stoiska (zgodnego z numeracją na pierwszej stronie rezerwacji)
 • skorzystania z prawa zajęcia miejsca do godziny 8.00 (w nagłych przypadkach po uzgodnieniu z kierownictwem do godziny 9.00)
 • zajęcia płatnego miejsca na naszym parkingu na terenie przylegającym do Młyna (przy wyborze takiej opcji).

11. Odbierający rezerwację akceptuje podpisem zapoznanie się z regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

12. Wjazd do młyna i na parking posiadacza rezerwacji zarówno standardowych, jak i krótkoterminowych oraz komercyjnych musi nastąpić przed godziną 8.00, a wyjazd po godzinie 13.00. Kto przyjedzie później, traci prawo do swojego miejsca, które ma prawo zająć inny kupiec ustawiony na tym miejscu przez upoważnione osoby. O możliwości spóźnienia należy poinformować kierownictwo najpóźniej w sobotę poprzedzającą niedzielne prezentacje do godziny 20.00, a w przypadku spraw losowych i pogodowych – do godziny 6 rano w niedzielę.

13. Wjazd na teren Młyna między godziną 8.00 a 9.00wyłącznie w uzgodnieniu z kierownictwem i dotyczy tylko:

 • osób niemających rezerwacji kierowanych na wolne miejsca osób z rezerwacjami niestandardowymi po wcześniejszym uzyskaniu na to zgody kierownictwa.

14. Od godziny 9.00 do 13.00 obowiązuje kategoryczny zakaz wjazdu i wyjazdu wszelkimi pojazdami zarówno kupujących, jak i sprzedających. Próby wcześniejszego opuszczenia placu będą karane odebraniem rezerwacji. To zakaz i dla kupców bez rezerwacji, którzy za jego łamanie będą karani odmową handlu w kolejne niedziele.

Ewentualny wjazd i wyjazd z placu między 9.00 a 13.00 – w przypadku zdarzeń nadzwyczajnych – wyłącznie za zgodą Zarządu; po wcześniejszym zgłoszeniu tego ochronie Prezentacji.

15. Zajęcie jakiegokolwiek miejsca do handlu przez osobę nieposiadającą rezerwację musi być uzgodnione z zarządem prezentacji.

16. Organizator prezentacji nie ponosi odpowiedzialności za zakupiony towar i jego jakość.

17. Każdy Kupiec ponosi odpowiedzialność za sprzedaż i jakość swojego towaru.

18. Duplikaty zaginionych kart rezerwacyjnych będą wydawane po wniesieniu opłaty 30 zł.

19. Sprzedający zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania regulaminu prezentacji – w przeciwnym razie poniesie konsekwencje finansowe.

20. Obowiązuje bezwzględny zakaz sprzedaży artykułów gastronomicznych.

21. Na terenie całego Młyna Sułkowice obowiązuje kategoryczny zakaz handlu w miejscach niewyznaczonych i na miejscach zajętych samowolnie.

22. Obowiązuje bezwzględny nakaz przestrzegania ładu i porządku na placu.

23. Za czystość w obrębie stoiska odpowiada jego użytkownik, który ma obowiązek usunąć śmieci i wszelkie inne ślady swojego niedzielnego pobytu. Niesprzątający będą karani (50 zł). Opuszczenie stanowiska bez odbioru przez służby placu skutkuje zniesieniem prawa do przedłużenia rezerwacji danego punktu w następnym okresie rezerwacyjnym.

24. Wyjazd posiadacza rezerwacji z terenu prezentacji może nastąpić najwcześniej o godzinie 13.00 z zachowaniem maksimum ostrożności. Próby wcześniejszego opuszczenia placu będą karane odebraniem rezerwacji. Zakaz dotyczy również kupców nieposiadających rezerwacji, którzy za jego łamani będą karani zakazem handlu w kolejne niedziele.

25. Na terenie Młyna Sułkowice obowiązuje ograniczenie prędkości do 5 km/h.

 

Wszelkie wnioski i uwagi należy składać w Biurze Prezentacji w Młynie Sułkowice przy al. Poprzecznej, 33/35 (gdy w biurze nikogo nie ma – można zostawić w skrzynce pocztowej obok drzwi do biura).

E-mailowo na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub osobiście u pana Henryka Kowalika (tel. +48 604 684 017)